คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

13 2. เศรษฐฐานะ แม้ปััุ บััน ะมีสวัสดิการด้้ นรััก ย ที่่� ให้้ก ััผู้้� สูงอายุโดยไม่คิดมููลค่าโดยรััฐ ตามโค งก หลััก ะกันสุขภาพถ้้วนหน้า แต่ผู้้� ป่่วยสูงอายุก็ยังมีี่าใช้้จ่ายอ่� นๆ ในชีีิต ะจำำ �วันด้วย เช่น ปัั ยส่� ในก ำ �เนิน ชีีิต ค่าอาหาร ค่่ าเดิน งเพื่� อม แ์ ที่่� โ ง ย เป็็นต้น ผู้้� สูงอายุจึึงจำำ �เป็็นต้องมีความมั� นคงด้้น ยได้้ด วย บุุค ก งสุ ขภ จำำ �เป็็นต้องทรา มาต ก่ างๆ ที่่� ภาครััฐจััดให้้ เช่น เงินสงเค ะห์เบี้� ยยังชีีพผู้้� สูงอายุ ยเดือน การมีีกองุ นผู้้� สูงอายุ ที่่� ดำ �เนินก โดยก ะ วงก ฒนาสังคมแ ะความมั � นคงมนุษย์์ มีก ให้้ทุุน ะกอ อาชีีพ ะเภทกู้้� ยืม ยบุุคคล ร ย ะไม่เกิน 30,000 แ ะ ยกลุ่่มสำ �ห ผู้้� สูงอายุ กลุ่่ม ะไม่น้อยกว่า 5 คน กลุ่่ม ะ ไม่เกิน 100,000 เป็็นต้น 3. สััง แ ะ สิ่� งแวดล้้อ รอบตัวผู้้� สููงอายุุ ปร ะเด็นสำ �คัญที่่� บุุค ก งสุ ขภาพต้้องทรา ได้แก่ลััก ณะที่่� อยู่อาศัย ความสัมพัันธ์ภายในค อ ค ว เพื่� อนบ้้าน วมทั้้� งองค์ก องถิ� นเช่น ชม มผู้้� สูงอายุ บ้้านพัักคนช เป็็นต้น ลัักษณะที่่� พึงประ งค์ของคลิินิิกผู้้� สููงอายุุ กองค์ ะกอ้ � งสามด้้นที่่� นำ �ไปสู่่�Active Aging แ ะลััก ณะ งเวชก มที่่� ผู้้� ป่่วยสูงอายุแตกต่าง กผู้้� ป่่วย ทั่่� วไป ท ำ �ให้จำำ �เป็็นต้องมีหน่วยงานเฉ ะในสถานิ กุ ขภุ ก ะดัับที่่� สาม ถดำ �เนินก เพื่� อตอ สนองข้อกำ �หนด ดังกล่่าวได้อย่างม ะสิทธิิ ภ แ ะยั� งยืน ก ดต้� งคลิินิกผู้้� สูงอายุจึึงมีความจำำ �เป็็นอย่างยิ� งเพื่� อุ วัตถุ ะสงค์ ดังกล่่าวอย่างี บด่่วน ให้้ทัันกัับก เพิ่� มจำำ �นวนผู้้� สูงอายุไ ยอย่าง วดเ็ วในปััุ บััน โดยเน้นให้การดููแลสุุขภ แ องค์ วม ด้วยองค์ ะกอ ก แ้ � ง 4 ด้้นดังต่อไปนี้� 1. ก แ งเวชก มที่่� ะสาน ะหว่างปััญห งสุขภ กาย แ ะปััญห งสุขภิ ต ในเว เดียวกัน 2. ก ฟื้้� น ำ �บััดต้� งแต่ใน ะยะแ กของโ ค 3. ก่ งเสิ มสุขภ แ ะป้้องกันโ ค 4. ก แ งด้้นสังคม

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=