คู่มือเยี่ยมบ้านจิตอาสาครอบครัว

ค�ำน�ำ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน คือ การพัฒนา “คน” ให้เข้มแข็ง เป็นรั้วของชาติที่ มีความเข็งแรง มีส�ำนึก คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม มีความพร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา กรมอนามัย ได้น้อมน�ำ คุณธรรม 8 ประการของหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน�้ำใจ เป็นหลักในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนด้านสุขภาพ เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยจัดท�ำคู่มือแผนการเรียนการสอนด้านสุขภาพตาม “ค�ำสอนพ่อ” และเพื่อให้ สอดรับกับการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ปีงบประมาณ 2562 จัดท�ำคู่มือครอบครัว ต้นแบบ “เลี้ยงดูลูกตามค�ำสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับเป็น แนวทางการเลี้ยงดู อบรมบ่มเพาะ ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเลี้ยงดูที่ ถูกต้องเหมาะสม และเป็นรากฐานการพัฒนา อันส่งผลต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและประเทศ ชาติต่อไปในอนาคต ในปีงบประมาณ 2563 คณะท�ำงานฯ จึงได้จัดท�ำ คู่มือเยี่ยมบ้านจิตอาสาครอบครัว “เลี้ยงดูลูกตาม ค�ำสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในการให้ค�ำแนะน�ำแก่ครอบครัวใน การเยี่ยมบ้าน กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ส�ำนักส่งเสริมสุข กรมอนามัย (ก)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=