โรคติดต่อนำโดยยุงลาย

4 ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก้าวสู่โลก digital 4.0 กับ E-plublishing โรคติดต่อน�ำโดยยุงลาย เมื่อการเชื่อมต่อและการสื่อสารสามารถเข้าถึงกันได้ง่าย เนื้อหาสาระการ ดูแลและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้บนสมาร์ทโฟน แท็ปแล็ต และคอมพิวเตอร์ พร้อมเนื้อหาทั้งภาพ เสียง และวีดีโอคลิป ที่ ท�ำให้เข้าใจง่ายและเป็นคู่มือส�ำหรับทุกเพศทุกวัย ให้มีความรู้เรื่องโรค ติดต่อน�ำโดยยุงลายมากขึ้น ส�ำหรับในประเทศไทยมีโรคติดต่อที่เกิดจาก ยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย แต่โรคไข้เลือดเป็นโรคที่มีอาการรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้ ถึงแม้ว่าการ รักษาในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเดงกี หรือวัคซีนที่สามารถฉีดป้องกัน โรคไข้เลือดออกได้ ดังนั้นการที่ประชาชนมีความรู้ในการดูแลเบื้องต้น การป้องกันและควบคุมลูกนํ้ายุงลาย จึงมีความจ�ำเป็น การปฏิบัติตนที่ ถูกต้อง สามารถป้องกันตนเองและครอบครัว รวมไปถึงชุมชนให้ปลอดภัย จากโรคได้ ความรู้จากการอ่านและสาระของ E-publication หวังว่า เนื้อหาที่เข้าใจง่าย วีดีโอคลิป ภาพนิ่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะช่วย ขยายความรู้ ไปสู่บุคคลอื่นๆ ต่อไป และเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อจากยุงลาย

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=