10 Packages

2 ชื่อหนังสือ Anamai Electronic Knowledge Hub ที่ปรึกษา นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ ที่ปรึกษาส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย คณะท�ำงาน แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ นางสาวจงมณี สุริยะ นายโกวิท เป็งวงศ์ นางสาวขนิษฐา มั่นเมือง นางสาวศิรินทรา พินิจกุล นางสาวจีรภา น้อยสีเหลือง นางสาวขวัญใจ แว่นใหญ่ นางสาวจิตติมา ไชยวงศ์ นางสาวฐิตาพร แตงอิน นางสาวภคมน สุวรรณมณี นางสาวรัตนา เอมอ่อง นางสาวพรพิมล วัฒนารุ่งกานต์ นางนวพร ท้วมมะลิ นายสุริยัน ท้วมมะลิ นายฉัตรชัย หมึกหอม บรรณาธิการ แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยท�ำงาน ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ นายโกวิท เป็งวงศ์ นางสาวจีรภา น้อยสีเหลือง จัดท�ำโดย กลุ่มอนามัยวัยท�ำงาน ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ISBN (e-Book) 978-616-11-4041-0 ถ่ายท�ำวิดีทัศน์ ออกแบบ และผลิตรูปเล่ม CG tool Co., Ltd.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=