การป้องกันโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง PM2.5

2 ชื่อหนังสือ การป้องกันโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง PM2.5 ที่ปรึกษา นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด คณะท�ำงาน นางนุจรีย์ ตั้งกอบลาภ ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด นางสาวธนพร กาญจนานนทชัย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลนครปากเกร็ด นางสาวปวีณา จินาตุน นักวิชาการสุขาภิบาลช�ำนาญการ เทศบาลนครปากเกร็ด บรรณาธิการ นางสาววิกานดา สุขสงวน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดท�ำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=