thank you mother

46 1. แพทย์แนะน�ำเกี่ยวกับโรคที่ผู้ป่วยเป็น และการดูแล 2. แพทย์แนะน� ำการกินยาและวันนัด ติดตามอาการ 3. รูปแบบการหายใจของทารก อาจพบมี ก า รหา ย ใ จ เ ร็ วช้ า สลับกัน เ ป็นช่ว ง ๆ (periodic breathing) 4. การให้อาหารทารกตามวัย: - ล้างมือและล้างขวดนมอย่างถูกวิธี - ปลุกกินนมทุก 2-3 ชั่วโมง แนะน�ำท่าและ เทคนิคการป้อนนม - อาการที่แสดงว่าทารกได้รับนมเพียงพอ เช่น นอนหลับดีหลังกิน ปัสสาวะ > 6 ครั้ง/ วัน - รับประทานนมมารดาจนถึง อายุ 6 เดือน ไม่ควรรับประทานกล้วย ข้าว ค�ำแนะน�ำการดูแล ทารกแรกเกิด 5. การขับถ่าย - ลักษณะอุจจาระที่ปกติ อาจจะนุ่มเหลว ได้ แต่ต้องไม่มีมูกเลือดปนและไม่เป็นน�้ำ - ถ้ากินนมผสมอาจมีอุจจาระแข็งได้ ถ้าไม่ ถ่ายหลายวัน ท้องอืด กินไม่ได้ อาจต้อง ช่วยกระตุ้นการถ่ายอุจจาระ 6. การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม: ใส่เสื้อผ้า ตามอุณหภูมิ ถ้ามีไข้รีบมาพบแพทย์ 7. การนอนของทารก: นอนหลับเป็นส่วน ใหญ่ อาจมากถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน โดย นอนน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น ควรให้ทารก นอนเบาะไม่นุ่มจนเกินไป ท่านอนที่เหมาะ สมคือนอนหงาย ไม่แนะน�ำให้ทารกนอน เตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 8. ควรหลีกเลี่ยงการพาทารกไปในที่ชุมชน ไม่อยู่ใกล้กับผู้ป่วย 9. อาการผิดปกติที่ต้องมา รพ.: - ตัวลาย ซีด เขียว หายใจหอบเหนื่อย หายใจเสียงดัง -กินนมได้ลดลง อาเจียน ถ่ายเหลวเป็นน�้ำ หรือมูกเลือด ซึม นอนนานปลุกไม่ตื่น - ตัวเหลือง มีสารคัดหลั่งออกจาก ตา หู อวัยวะเพศ สายสะดือ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=