thank you mother

43 การนวด การสัมผัส และการนวด การสัมผัส และการ นวด เป็นการกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่ ที่ผิวหนัง ยับยั้งการส่งสัญญาณประสาท ความปวดจาก SG cell ไปยัง T cell ที่อยู่ ใน dorsal horn ส่งผลให้ระบบการ ควบคุม ประตูที่ระดับไขสันหลังปิด จึงลดการส่ง กระแส ประสาทความปวดไปยังระดับสมอง ท�ำให้การรับรู้ความปวดลดลง นอกจากนั้น ยังช่วยท�ำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ลดอาการ ปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ และช่วยให้การ ไหลเวียนของเลือดดี การนวดและการ สัมผัสนี้ส่วนใหญ่จะท�ำบริเวณก้นกบ หรือ ต�ำแหน่งที่ผู้คลอดปวด โดยใช้มือนวดลึกๆ เป็นวงกลมที่บริเวณก้นกบ ขณะมดลูกมี การหดรัดตัว น�้ำหนักมือให้คงที่สม�่ำเสมอ นอกจากนั้นแล้วยังมีการนวดกดจุด (Acupressure) เป็นการนวดประยุกต์น�ำ มาเน้นเฉพาะจุดต�ำแหน่งที่ปวด ซึ่งช่วยลด ปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอดได้ และยัง สามารถลดอาการปวดหลังในระยะคลอด ในรายที่ทารกอยู่ในท่าศีรษะส่วนท้ายทอย เป็นส่วนน� ำ (Occ i p i to-pos t e r i or position) (West, 2001) นอกจากนี้ การ นวดกดจุดเป็นการสัมผัสบริเวณต่าง ๆ ซึ่ง ส่งผลให้ผู้คลอดได้รับรู้ถึงการดูแลบรรเทา ความปวด ท� ำให้ผู้คลอดผ่อนคลายลด ความกังวลได้มากขึ้น

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=