คู่มือส่งเสริมพัฒนาการการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน เด็กอายุ 4-14 ปี 11 เดือน

คู ่ ม ื อส ่ งเสร ิ มพ ั ฒนาการู ่ ม ื อ ่ งเ ิ ม ัู ่ ม ื อ ่ ง ิ ั การท ก ิ จว ั ตรประจ ว ั น ิ จ ั ะ ั ิ จ ั ั ข ั้ นพ ื้ นฐาน เด็กอายุ ั้ น ื้ น เ็ กุ ั้ น ื้ น็ กุ 4ปี -14ปี 11เด ื อน ี -1 ี 11เ ื อ ี - ี ื อ สงวนสิ ทธ ิ์ ส หร ั บ ผู้เข้าร ่ วมงานว ิ จ ั ย ไม ่ อนุญาตให้ต ี พ ิ มพ์ จ หน่ าย เช ิ งพาณิ ชย์ โดยไม ่ ได้ร ั บอนุญาต ผศ.ดร.กบ.พ ี รเดช ธ ิ จ ั นทร์เปี ยง น.ส.ฐ ิ ต ิ วรดา ธาราสว ั สด ิ์ พ ิ พ ั ฒน์ น.ส.ปร ี ชญา สุวรรณจ ิ นดา น.ส.ศุทธ ิ นี อ ิ ่ มหน

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=