Data is Better Bigger Faster

เมื่อโลกในยุคปัจจุบันหันมาพึ่งพิง Digital Content & Data มากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ งานออกแบบและสร้างสรรค์ วางแผนระบบ การใช้งาน บริษัทฯ มีความพร้อมที่ทำให้สิ่งที่คุณต้องการตรงตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จสูงสุด พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูล Google Analytics แบบฟอร์มประเภทต่างๆ เช่น แบบลงทะเบียน แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบข้อสอบ แบบตอบรับ บัตรเชิญ ใบจองสินค้า บัตรคิว ใบสมัครงาน แบบสั่งซื้อ-ขายสินค้า และอื่นๆ อาทิ 

 • Digital Magazine
 • Web Application
 • Phone application
 • One Page Communication
 • Presentation
 • CAI สื่อการสอน
 • E-Publication
 • PDF interactive
 • Game
 • Google Ads
 • Form Digital

บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งดีที่สุด และประหยัดงบประมาณมากที่สุด

Portfolio

บริษัท ซีจีทูล (cgtool) จำกัด

โทร. 086 887 9716, 097 296 8786