ระบบการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในสถานศึกษาไทย

ปกหน้า 1
กิตติกรรมประกาศ 2
บทคัดย่อภาษาไทย 3
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 4
สารบัญ 5
สารบัญตาราง 7
สารบัญภาพ 7
บทที่ 1 บทนำ 8
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 8
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 9
ขอบเขตของการศึกษา 10
นิยามศัพท์เฉพาะ 10
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 10
บทที่ 2 วรรณกรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 11
ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 11
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และแนวทางปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 15
แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 15
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ 19
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 20
กรอบแนวคิดการศึกษา 26
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ 27
รูปแบบการศึกษา 27
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 27
วิธีการดำเนินการศึกษา 28
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 29
การเก็บรวบรวมข้อมูล 29
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 30
บทที่ 4 ผลการศึกษา 35
ระบบการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและมาตรการการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 35
ผลการประเมินความพร้อมและประสิทธิผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 53
ผลการประเมินความพร้อมและประสิทธิผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 53
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 65
สรุปผลการศึกษา 65
การอภิปรายผล 68
ข้อเสนอแนะ 70
เอกสารอ้างอิง 71
ภาคผนวก 76
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 77
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 82
คำสั่งกรมอนามัย 84

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=