ระบบการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในสถานศึกษาไทย

ก ก กิตติกรรมประกาศ การวิจัยครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยการมีแรงผลักดัน และกาลังใจจากท่าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ การออกแบบการวิจัย อย่างดียิ่ง และขอขอบคุณทีมงาน นักวิชาการจากกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สานักส่งเสริมสุขภาพ ที่สนับสนุน ช่วยเหลือในการดาเนินการจัด ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรวมรวบเอกสาร ผลการดาเนินงานต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และทีมงานกลุ่มสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศูนย์สื่อสารตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย ที่นาทีมลงพื้นที่เพื่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น สร้างสัญลักษณ์ “สถานศึกษา ปลอดภัย ไร้โควิด 19” (นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร) รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) หัวหน้าโครงการวิจัย กุมภาพันธ์ 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=