ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาระบบการส งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษา นายแพทย สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ผศ.ดร.ประภาพรรณ จูแจริญ สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย นรีพัฒน ณรุจวรกิตต ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดแม ฮ องสอน อาจารย วาสนา บุญญประภา ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม หัวหน าโครงการวิจัย นางจินตนา พัฒนพงศ ธร รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด านส งเสริมสุขภาพ) สํานักคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ผู ร วมวิจัย นางอริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักส งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นางนุติตยา อาษานอก ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา อุดรธานี เขต1 นางสาวชนิดาภา ภูดอนตอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย อนามัยที่ 1 เชียงใหม นางสาวปราณี พงษ จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักส งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จัดทําโดย สํานักคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กรทรวงสาธารณสุข

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=