thank you mother

50 ในช่วงอายุ 6 เดือนแรก นมแม่เป็นอาหาร ที่ดีที่สุด ถ้าแม่สามารถให้นมแม่แก่ลูกได้ เต็มที่และทารกเติบโตได้ตามเกณฑ์ ไม่ต้อง เพิ่มอาหารเสริม ไม่ควรให้น�้ำ หรืออาหาร อื่น เนื่องจากได้รับน�้ำจากนมเพียงพอแล้ว และระบบการย่อยของทารกยังไม่พัฒนา เต็มที่ หากได้รับอาหารชนิดอื่น อาจท�ำให้ เกิดอันตรายต่อทารก เช่น ปัญหาอาหารไม่ ย่อย ล�ำไส้อุดตัน ตามมาได้ หลัง 6 เดือน ควรเริ่มอาหารเสริมเพิ่มจาก นม เพื่อให้เจริญเติบโตตามปกติ โดยเฉพาะ เหล็ก แคลเซียม โปรตีน วิตามินเอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังท�ำให้ทารกปรับตัวเข้ากับการ รับประทานอาหารที่แข็งขึ้น คุ้นเคยกับ รสชาติและลักษณะอาหารต่างๆ ควรให้ ทารกได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการและหลากหลาย เพื่อให้ได้ พลังงานและสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ กับความต้องการของทารก อาหารตามวัย

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=