thank you mother

5 จังหวัดปทุมธานี ด�ำเนินการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่ และเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการบริการสุขภาพพื้น ฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ ดูแลครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพมารดา และทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะ แทรกซ้อน และมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงการให้การดูแลเด็กช่วงปฐมวัย เพื่อให้ เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยอย่างองค์รวม มีสุขภาวะ ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความ ยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง และการใช้บริการ ทางข้อมูลข่าวสาร การให้ค�ำปรึกษา และบริการด้านอนามัยแม่ และเด็ก ส� ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาล ปทุมธานี โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายแม่และเด็ก จังหวัด ปทุมธานี จึงได้จัดท�ำ E-Book ชุดความรู้ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ มาดาหลังคลอด และการดูแลทารก โดย รวบรวมองค์ความรู้ ทั้งจากเอกสารต�ำรา และการถอดประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานจากบุคลกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้านการส่ง เสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มตั้ง ครรภ์ การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ ระยะคลอดบุตร หลังคลอด และดูแลสุขภาพเด็ก อันได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ การดูแล สุขภาพทารก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน และพัฒนาการ เด็ก เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า E-Book ให้ความรู้นี้ จะเป็น ประโยชน์ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ สามี และบุคคลทั่วไป หากมี ค�ำแนะน�ำเพื่อการปรับปรุง E-Book นี้ให้ดียิ่งขึ้น สามารถ ส่งมาได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2581-6454 ต่อ 401, 407 คณะผู้จัดท�ำ ค�ำน�ำ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=