thank you mother

38 1. ของใช้ส�ำหรับคุณแม่ เช่น สบู่ แชมพู ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน เสื้อคลุมอาบน�้ำ กางเกง ใน เสื้อชั้นในชุดนอน รองเท้าแตะ โทรศัพท์ มือถือ ชุดสวมกลับบ้านส�ำหรับคุณแม่ ผ้า อนามัยชนิดหนา และของใช้ที่จ�ำเป็นส่วน ตัวต่างๆ 2. ของใช้ส� ำหรับเด็กแรกเกิดใช้ที่โรง พยาบาล เช่น ผ้าห่อตัวลูก ผ้าอ้อม เสื้อผ้า เด็กทารก เช่น เสื้อ ชุดนอน ถึงมือ หมวก และถุงเท้า แชมพู สระผม สบู่ ผ้าเช็ดตัว ส�ำหรับเด็ก และของใช้เด็กที่จ�ำเป็นอื่นๆ อีก 3. เอกสารที่ต้องเตรียมไปโรงพยาบาล ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารประกัน สุขภาพ ใบนัดแพทย์ 4. เตรียมเอกสารส�ำคัญก่อนคลอด เพื่อท�ำ ใบสูติบัตร 5. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของบิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อ รับรองเอกสาร 6. ส�ำเนา Passport บิดาและมารดา อย่าง ละ 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองเอกสาร และ เอกสารWork-permit (กรณีชาวต่างชาติ) 7. ส�ำเนาทะเบียนบ้านบิดา และ มารดา 8. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายเด็กเข้าในกรณีที่ไม่ ตรงกับบิดามารดา โดยถ่ายส�ำเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้านพร้อมรับรองส�ำเนา ถูกต้อง 9. ส�ำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อ รับรองเอกสาร การเตรียมตัวไปคลอด ของในกระเป๋าที่คุณแม่ ต้องเตรียมไปโรงพยาบาล หมายเหตุ จะต้องท�ำการแจ้ง เกิดภายใน 15 วันหลังจากเด็ก เกิด หากเกินก�ำหนด 15 วันจะ ถูกปรับตามกฎหมาย

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=