thank you mother

20 [โภชนาการส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์การตั้งครรภ์] โภชนาการส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์การตั้ง ครรภ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตลอดการตั้ง ครรภ์ เพื่อเป็นการเตรียมสิ่งแวดล้อมให้ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกใน ครรภ์ ร่างกายจะมีการเสริมสร้างเนื้อเยื่อ ของแม่ การสร้างรก การขยายตัวของ มดลูก อวัยวะของทารก และเตรียมความ พร้อมส�ำหรับการคลอด รวมทั้งการสร้าง น�้ ำนมส� ำหรับเลี้ยงทารก ท� ำให้ช่วงตั้ง ครรภ์ต้องการพลังงานและการอาหารเพิ่ม มากขึ้น ดังนั้นโภชนาการในช่วงของการ ตั้งครรภ์จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก หากหญิงตั้งครรภ์มีนิสัยการบริโภคที่ดี รับ ประทานอาหารที่ให้สารอาหารครบถ้วนใน ปริมาณเพียงพอจะท�ำให้ทารกมีการเจริญ เติบโตที่ดีและแข็งแรง ในทางตรงกันข้าม หากรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ ครบถ้วนและเพียงพอจะส่งผลให้ทารกแรก เกิดมีน�้ำหนักตัวน้อย มีความเสี่ยงต่อการ คลอดก่อนก�ำหนด ในขณะเดียวกันหาก หญิงตั้งครรภ์ได้รับพลังงานมากเกินไป จะ ท�ำให้ทารกมีน�้ำหนักตัวมาก ตัวใหญ่ มี ความเสี่ยงจะเป็นเด็กอ้วน และแม่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนหลังคลอด และ ภาวะแทรกซ้อนในอนาคต เช่น โรคเบา หวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=