thank you mother

2 ชื่อหนังสือ Thank you Mother ที่ปรึกษา นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี นายแพทย์ชวลิต สังข์ประสิทธิ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ นายแพทย์แสงชัย ธีรปกรณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว แพทย์หญิงชลนิสา รุ่งเรือง ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลคลองหลวง นางนัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี คณะท�ำงาน นพ.สักกพันธ์ เลาหสุรโยธิน สูติแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี พญ.ศิริพร วรพงศ์มนูพงศ์ กุมารแพทย์ นายแพทย์ช�ำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี พญ.พัชรวี สินวัฒนาพานิช กุมารแพทย์ นายแพทย์ช�ำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี พญ.สาธิตา เจียมศรีพงษ์ กุมารแพทย์ นายแพทย์ช�ำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี พญ.ลายเส้น บางพาน กุมารแพทย์ นายแพทย์ช�ำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี นพ.ปรัชญ์ เฉลยโภชน์ กุมารแพทย์ นายแพทย์ช�ำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี นพ.สืบพงษ์ นาคะ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคลองหลวง พญ.อรอุมา เห็มทอง นายแพทย์ช�ำนาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ นางพรทิพย์ คนึงบุตร พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี นางสาวกมลพร ถนอมเงิน พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี นางภาวดี เนียมน้อม พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี นางสาวกมลรัตน์ หมื่นบุญเป็ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลปทุมธานี

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=