thank you mother

18 [ โรคหอบหืดในหญิงตั้งครรภ์ ] การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ - หลีกเลี่ยงสารที่แพ้ ที่ท�ำให้มีอาการหอบ หืด - หลีกเลี่ยงการอยู่ในทีี่มีอากาศร้อน หรือ เย็นเกินไป - รับประทานยา หรือพ่นยาตาม แผนการรักษา - รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อ ไก่ นม ถั่ว - ดื่มน�้ำ และพักผ่อนอย่างน้อย วันละ 8 ชัั่วโมง - ใน 1 ชั่วโมง ทารกต้องดิ้นไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง หรือดิ้นอย่างน้อย 10 ครั้ง ภายใน 12 ชั่วโมง อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ - มีอาการหอบรุนแรง ซี่โครงบุ่ม ปากเขียว - มีอาการสับสน ซึม หรือพูดไม่เป็นประโยค - หายใจหอบเหนื่อย เมื่อท�ำกิจกรรมที่ใช้ แรงเพียงเล็กน้อย - เคยมีประวัติเป็นโรคหอบหืดรุนแรง ก�ำลัง รับประทานยารักษาโรคหอบหืด - มีอาการหอบเหนื่อย จากสาเหตุร้ายแรง อื่น ๆ เช่น เจ็บหน้าอกรุนแรง โรคหัวใจ เท้า บวม หลอดเลือดคอโป่ง ความดันโลหิตสูง มีไข้

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=