การดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย (Palliative Care)

ค�ำน�ำ 2 • การดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย • โรงพยาบาลปทุมธานี อุบัติการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและโรคร้ายแรงที่คุกคามต่อชีวิต เป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศและของจังหวัดปทุมธานี จากข้อมูลของส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานีพบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยระยะท้ายที่ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อ เนื่อง ทั้งจากภายในและนอกจังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานีร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง (Palliative Care) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ ไร้รอยต่อ สามารถให้บริการแบบ 24 ชั่วโมง เป็นรูปแบบบริการที่มุ่งหวังสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย ของชีวิตของผู้ป่วย ให้การดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมถึงจิตวิญญาณ และตระหนักถึงความสมศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ รวมถึงครอบครัวที่มีผู้ป่วยในระยะสุดท้ายและหลังเสียชีวิต เพิ่มการเข้าถึงบริการทาง ด้านสาธารณสุขได้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eBook : electronic book) ชุดการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจังหวัดปทุมธานีนี้ จึงได้รับการพัฒนาขึ้นโดยการรวบรวมองค์ ความรู้จากเอกสาร ต�ำราวิชาการ และการถอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของบุคลกรทีมสหวิชาชีพ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของโรงพยาบาลปทุมธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับบริการสาธารณสุข ตอบสนองต่อ นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ส�ำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย ระยะท้าย และบุคลากรสาธารณสุขให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่มีมาตรฐานเดียวกันเบ็ดเสร็จภายใน เครือข่าย เชื่อมโยงบริการแบบไร้รอยต่อ ส่งเสริมความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายจากทุกส่วนในสังคม ตามบริบทของชาวปทุมธานี คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=